กิจกรรม

กิจกรรม

โรงเรียนอนบาลแพรี่เสนอกิจกรรมพิเศษหลังเลิกเรียน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทั้งทางด้านสมองและด้านร่างกาย


Logic

โรงเรียนอนบาลแพรี่เราได้จัดเตรียมสิ่งแล้วล้อมและอุปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชา Logic เป็นหนึ่งวิชาที่สำคัญในการช่วยเสริมสร้างทักษะความสามารถในการใช้เหตุผล การคิดวิเคราะห์ การตดสินใจและเพิ่มพูนเชาว์ปัญญา ผ่านอุปกรณ์ เกมการศึกษามากมาย (อุปกรณ์จากเยอรมันและฟินแลนด์) และแบบทดสอบเชาว์ในทุก ๆ คาบเรียน

Taekwondo

โรงเรียนอนบาลแพรี่จะได้เรียนรู้การอยู่ในระเบียบและการควบคุมตนเองอย่างเหมาะสม ผ่านการแสดงออกในการฝึกฝนวิชาการป้องกันตัว "เทควันโด" พวกเขสไม่เพียงได้พัฒนาความยือดหยุ่นของกล้ามเนื้อ การเคลื่อนไหว และการป้องกันตนเองแต่ยังได้รู้จักที่จะเคารพผู้อื่นและมีสมาธิ สติ มากขึ้น

Chinese Language

เด็ก ๆ อยู่ในวัยที่เรียนรู้และดูดซับภาษาต่าง ๆ ได้ง่าย ดังนั้นนอกจากภาษาอังกฤษแล้ว ภาษาจีนถือได้ว่าสำคัญเป็นอย่างยิ่งอีกภาษาที่ควรเรียนรู้

Thai Language

โรงเรียนอนบาลแพรี่ สามารถเรียนรู้และเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับวัฒนธรรและมารยาทไทย พร้อมทั้งได้เพิ่มพูนความสามารถในการเขียนและอ่านภาษาไทย