Opening hours: 7:00 a.m.- 5.00 p.m. parrypie2015@gmail.com 081-916-2927 , 089-692-4248 , 02-319-7961

ค่าใช้จ่าย

A Short Page Title Tagline

fee-ths for Academic Year 2017


ระเบียบการชำระค่าเล่าเรียน (สำหรับนักเรียนใหม่)

1.) นักเรียนใหม่ ต้องชำระค่าธรรมเนียมการเรียน 50 % ในวันที่สมัคร หรือ ลงทะเบียนสำรองสิทธิ์ จำนวน 5,000 บาท (นำมาหักกับค่าธรรมเนียมการเรียน)
2.) ค่าหนังสือ สมุด อุปกรณ์การเรียน จ่ายเต็มจำนวนทั้งปีการศึกษา
3.) สำหรับนักเรียนใหม่ ที่ลงทะเบียนสำรองสิทธิ์ไว หากผู้ปกครองยังไม่ชำระค่าธรรมเนียมการเรียนในวันที่ 2 ของการเปิดภาคเรียน ท่านจะได้รับใบแจ้งหนี้ ค่าปรับการชำระเงินล่าช้า
และท่านต้องชำระทันที
4.) สำหรับนักเรียนปัจจุบัน วันครบกำหนดชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา คือ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกใบแจ้งหนี้
5.) ใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมการศึกษา จะถูกส่งถึงผู้ปกครองล่วงหน้า คือ ภาคเรียนที่ 1 ก่อนกลางมีนาคม ภาคเรียนที่ 2 สิ้นเดือนกรกฎาคม
6.) ทางโรงเรียนจะไม่ออกเอกสารแสดงผลการเรียนใด ๆ ให้ หากท่านยังมียอดค้างชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ